Ανανέωση Πιστοποίηση Επαγγελματία Καθαριστή από τον Γενικό μας Διευθηντή

Ανανέωση Πιστοποίηση Επαγγελματία Καθαριστή από τον Γενικό μας Διευθηντή

Ανανέωση Πιστοποίηση Επαγγελματία Καθαριστή από τον Γενικό μας Διευθυντή, Καρέζη Κωνσταντίνο.


H παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες καθαρισμού κτιρίων, επιφανειών και υφασμάτινων επιφανειών, ανά αντίστοιχο τομέα εργασιών καθαρισμού και δεξιοτήτων ή συνδυασμού αυτών. Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση του Επαγγελματία Καθαριστή συνίσταται στις παρακάτω ενότητες και υποενότητες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α (επαγγελματίας καθαριστής χώρων)
    1.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    2.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Β: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Το Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματίας Καθαριστής βασίζεται στο:

  • Επαγγελματικό Περίγραμμα «Επαγγελματίας Καθαριστής/στρια», Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης – ΕΚΕΠΙΣ)
  • Για να είναι αποδεκτός ο υποψήφιος για πιστοποίηση πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αυτές ορίζονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Β του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης.

Η Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας ακολουθεί τους εξής τρόπους αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ανάλογα με την κατηγορία που εξετάζεται ο υποψήφιος.